volledige tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke Organisatie Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs, statutair gevestigd te Utrecht, per 22 december 2011.

NAAM VAN DE VERENIGING
Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: "Landelijke Organisatie Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs" (bij verkorting genaamd LOSHBO). Zij is gevestigd te Utrecht.

DOEL
Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen van een gunstig studenten (voorzieningen-)beleid en een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het hoger beroepsonderwijs;
b. het scheppen van optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan, zulks in de meest ruime zin.
2. Zij tracht dit doel te bereiken - hetzij zelfstandig hetzij door samenwerking met soortgelijke verenigingen of organisaties - door:
a. het functioneren als overlegpartner van instanties en organisaties, bovenvermelde doelen dienende;
b. het organiseren van cursussen, conferenties en excursies;
c. het onder de leden verspreiden van voor het decanaatswerk relevante informatie;
d. het bevorderen van overleg en informatie-uitwisseling tussen de leden onderling;
e. het verwezenlijken van alle andere maatregelen en activiteiten, waardoor de studentendecaan zijn werk zo goed mogelijk kan verrichten, en voorts al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.

LEDEN
Artikel 3.

1. Leden van de vereniging, zoals door de vereniging gedefinieerd, kunnen zijn:
a. gewone leden;
b. buitengewone leden;
c. leden van verdienste.
Gewone leden zijn studentendecanen in het hoger beroepsonderwijs, zoals door de vereniging gedefinieerd. Buitengewone leden zijn belangstellenden. Op voordracht van het bestuur kan de algemene ledenverga-
dering personen die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, benoemen tot lid van verdienste. Slechts gewone leden zijn leden in de zin der wet. De andere leden hebben de rechten en verplichtingen zoals die uit deze statuten blijken.
2. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur.
3. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
Bij niet-toelating tot lid kan de ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 4.

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid; deze kan voor één juli van het lopende verenigingsjaar geschieden zonder inachtneming van een opzeggingstermijn;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur van de vereniging; deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting (royement), welke door het bestuur wordt uitgesproken, doch uitsluitend wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; ingeval van zo'n ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaaf van redenen in kennis gesteld; hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting beroep open op de ledenvergadering; gedurende die beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst;
e. door ontbinding van de vereniging.
2. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
3. Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid de aan het lidmaatschap verbonden rechten geheel of ten dele te schorsen, indien en voorzolang een lid in gebreke blijft in de nakoming van zijn financiële en/of andere verplichtingen jegens de vereniging. Een schorsing, die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door opzegging of ontzetting, eindigt van rechtswege door het verloop van die termijn.

RECHTEN EN PLICHTEN DER LEDEN
Artikel 5.

1. De leden hebben het recht van de door de vereniging geboden faciliteiten gebruik te maken en deel te nemen aan de door of namens haar georganiseerde evenementen en activiteiten. Het bestuur kan besluiten dat bepaalde evenementen en activiteiten slechts voor gewone leden toegankelijk zijn. Een en ander moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden als door het bestuur ter zake zijn of zullen worden gesteld.
2. De door de leden verschuldigde jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering. De leden kunnen, zoals vermeld in artikel 3, daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie of bijdrage betalen.
3. Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
4. Mits met goedkeuring van de ledenvergadering is het bestuur bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan.

BESTUUR
Artikel 6.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en zodanige andere functionarissen als het wenselijk acht. Een bestuurder kan binnen het bestuur twee functies bekleden. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens het einde in van het bestuurslidmaatschap.
2. De benoeming van een bestuurslid geschiedt door en uit de gewone leden.
3. Het bestuur maakt een rooster van afreden.
4. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Nieuw benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in. De benoeming van bestuursleden kan geschieden uit één of meer bindende voordrachten (kandidaatstelling). Tot het maken van zodanige voordrachten zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf gewone leden. De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de ledenvergadering medegedeeld. Een voordracht van vijf of meer gewone leden moet ten minste vier weken voor de betreffende ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, met vermelding van de namen van de leden die kandidaat gesteld zijn. Iedere kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden.
5. Bij een vacature in het bestuur wordt daarin voorzien in de eerstvolgende ledenvergadering. Zodra het aantal bestuursleden is gedaald beneden drie, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
6. De voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur worden door de ledenvergadering in functie gekozen.
7. De voorzitter, secretaris en penningmeester functioneren als dagelijks bestuur.
8. Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Een geldig besluit kan slechts genomen worden, wanneer méér dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid doen uitbrengen. De secretaris draagt er zorg voor, dat de genomen besluiten worden genotuleerd. Deze besluitenlijst wordt door het bestuur vastgesteld.
9. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig vinden.

VERTEGENWOORDIGING EN BEVOEGDHEID
Artikel 7.

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders.
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 44 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

PROJECTGROEPEN / COMMISSIES
Artikel 8.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door projectgroepen en/of commissies, die door het bestuur worden benoemd.

LEDENVERGADERINGEN
Artikel 9.

1. Ten minste eenmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een ledenvergadering gehouden (de jaarvergadering).
2. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:
a. eventuele verkiezing van bestuursleden;
b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
c. goedkeuring rekening en verantwoording door het bestuur over het financiële beheer, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd;
d. het verslag van de bevindingen van de kascommissie;
e. benoeming kascommissie;
f. rondvraag.
3. De kascommissie moet bestaan uit ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur, welke rekening en verantwoording, tezamen met het verslag van de bevindingen van de kascommissie, uiterlijk veertien dagen voor de jaarvergadering in het bezit van de leden moet zijn.
4. Tevens worden in deze vergadering voorstellen behandeld, welke door het bestuur zijn gedaan of op verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering. Laatste bedoelde voorstellen moeten ten minste tien dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Een en ander geldt ook voor buitengewone ledenvergaderingen.
5. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt.
Buitengewone ledenvergaderingen kunnen ook worden gehouden op verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering. Zodanig verzoek moet schriftelijk aan het bestuur worden gedaan onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Het bestuur is alsdan verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone ledenvergadering op een termijn van niet langer dan twee weken, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn op kosten van de vereniging zodanige ledenvergadering zelf bijeen te roepen, doch uitsluitend ter behandeling van de onderwerpen in het verzoek vermeld.
6. Ieder lid heeft toegang tot de ledenvergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
7. Ieder gewoon lid heeft één stem.
8. Een gewoon lid kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander gewoon lid doen uitbrengen.
9. Een gewoon lid kan ter vergadering namens slechts twee andere gewone leden stem uitbrengen.

WIJZE VAN BIJEENROEPEN VAN LEDENVERGADERING
Artikel 10.

1. De leden van de vereniging worden tot alle ledenvergaderingen door het bestuur ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk opgeroepen. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. Aan de eis van schriftelijkheid van de oproeping wordt voldaan indien de oproeping elektronisch is vastgelegd. De oproeping aan ieder lid, dat daarmee instemt, kan ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en produceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging is bekend gemaakt. De oproeping dient tevens de agenda van de vergadering te vermelden.
2. Indien aan een verzoek, als bedoeld in het voorgaand artikel onder 5, binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of bij advertentie in een veelgelezen landelijk dagblad.
3. Ingeval van statutenwijziging gelden bovendien de voorschriften vervat in artikel 14.

ORDE VAN DE VERGADERING
Artikel 11.

1. De ledenvergadering worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid door een der overige bestuursleden.
2. Alle besluiten van de ledenvergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens het hierna in artikel 14 bepaalde.
3. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de ledenvergadering anders besluit.
5. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
6. Van het verhandelde in alle ledenvergaderingen worden door de secretaris van het bestuur notulen gehouden.

GELDMIDDELEN
Artikel 12.

De inkomsten der vereniging bestaan uit contributie van de leden, subsidies, opbrengsten van de te ondernemen activiteiten en andere baten.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 13.

Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één september tot en met één en dertig augustus.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 14.

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal der uitgebrachte geldige stemmen.
2. Op de agenda van de betreffende vergadering moet zijn vermeld, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
3. De termijn van oproeping tot zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien dagen.
4. Zij, die de oproeping voor die vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Een statutenwijziging, treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING
Artikel 15.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van het eventueel batig saldo vastgesteld bij besluit van de ledenvergadering zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de vereniging. Tevens wijst de ledenvergadering de vereffenaars aan.

REGLEMENTEN
Artikel 16.

1. De ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarin huishoudelijke zaken en andere onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat of welke een
nadere regeling behoeven.
2. Zodanige reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.