Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van LOShbo regelt een aantal praktische zaken in de vereniging. De volledige tekst van dit reglement is hieronder weergegeven:

Huishoudelijk Reglement

Landelijke Organisatie Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs

Dit reglement is vastgesteld volgens de statuten en treedt in werking per 12 november 2021.

Lidmaatschap

Artikel 1

1. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

2. Het lidmaatschap wordt schriftelijk, via e-mail of via de verenigingssite aangevraagd bij de ledenadministratie.

Contributie

Artikel 2

1. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus en wordt automatisch steeds stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij het lid uiterlijk op 1 juli schriftelijk zijn lidmaatschap opzegt conform artikel 7 in de statuten waarbij hieronder een nadere uitwerking volgt.

2. Het lidmaatschap kan uitsluitend door het lid zelf worden opgezegd door een mail te sturen naar info@loshbo.nl Voor opzegging aan het einde van het studiejaar wordt een opzegtermijn van twee maanden gehanteerd. Daarnaast kan er tussentijds worden opgezegd volgens onderstaande regels: - opzeggen tussen 1 september en 30 november van het lopende lidmaatschapsjaar geeft recht op restitutie van 75% van de lidmaatschapsbijdrage (afgerond op hele euro’s) van dat jaar; en - opzeggen tussen 1 december en 28/29 februari van het lopende lidmaatschapsjaar geeft recht op restitutie van 50% van de lidmaatschapsbijdrage (afgerond op hele euro’s) van dat jaar. Opzeggen vanaf 1 maart van het lopende lidmaatschapsjaar geeft géén recht op restitutie van (een deel van) de lidmaatschapsbijdrage van dat jaar.

3. De contributie dient uiterlijk 30 oktober betaald te zijn. Indien de contributie niet betaald is, stuurt de vereniging een schriftelijke aanmaning. Hierna kunnen gerechtelijke of buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening worden gebracht.

4. Indien de contributie 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar niet volledig is betaald, is het bestuur bevoegd het lidmaatschap conform de statuten op te zeggen.

Volgorde deelname LOShbo-activiteiten

Artikel 3

1. Bij activiteiten van LOShbo met een beperkte deelname-capaciteit geldt bij over-intekening een voorrangsregel. In volgorde van toekenning zijn allereerst de gewone leden, vervolgens buitengewoon leden en indien nog plaatsen toegekend kunnen worden zijn die voor niet-leden. Daarbij is de toekenningsstrategie zoals geformuleerd in de Algemene Voorwaarden leidend.

Declaraties

Artikel 4

1. Bestuursleden, commissieleden, leden van projectgroepen, commissies en personen die handelen in opdracht van het bestuur kunnen onder voorwaarden verblijfkosten en andere onkosten declareren.

2. Kosten kunnen gedeclareerd worden door een declaratieformulier in te vullen en deze met de bewijsstukken in te leveren via penningmeester@loshbo.nl

3. Reiskosten worden alleen vergoed voor bestuurders of personen die handelen in opdracht van het bestuur. Reiskosten gemaakt door leden van commissies, projectgroepen en commissies moeten in beginsel bij de hogeschool gedeclareerd worden en kunnen in overleg, indien de hogeschool daar geen toestemming voor geeft, worden ingediend zoals beschreven in artikel 4, lid 2. In voorkomende gevallen wordt daarin door het bestuur een besluit genomen.

4. Aan reiskosten wordt vergoed: - per openbaar vervoer: de kosten voor reizen op basis van 2e klas; of - per auto: een vast bedrag per kilometer dat geïndexeerd wordt naar de regels van de belastingdienst, onder opgave van het aantal gereden kilometers. Bij declaratie van reiskosten dient een uitdraai van het werkelijk gemaakte aantal kilometers (via anwb.nl snelste route) en/of een kopie van een OV-bewijs te worden toegevoegd aan het declaratieformulier.

5. Lunchkosten voor noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten worden vergoed voor projectgroepen, commissies, bestuurders en personen die handelen in opdracht van het bestuur waarbij per persoon maximaal € 20 gedeclareerd mag worden.

6. Projectgroepen en commissies mogen één keer per jaar uit eten waarbij per persoon maximaal € 50 gedeclareerd mag worden. Bestuursleden LOShbo en genodigden, mogen twee keer per jaar uit eten, waarbij per persoon maximaal € 50 gedeclareerd mag worden.

7. Het bestuur mag andere kosten declareren die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van de bestuursfunctie.

Vrijwilligersvergoeding

Artikel 5

1. De vereniging kent een vrijwilligersvergoeding toe aan leden die een hele intensieve inzet en bijdrage leveren aan de vereniging.

2. Bestuurders en personen betrokken bij de Cursusorganisatie hebben recht op een vrijwilligersvergoeding, waarbij maximaal vijf bestuurders een vergoeding kunnen krijgen en maximaal drie personen van de Cursusorganisatie. Uitsluitend gewone leden kunnen een vrijwilligersvergoeding krijgen, buitengewone leden en leden van verdienste zijn hiervan uitgesloten.

3. De hoogte van de vrijwilligersvergoeding wordt geïndexeerd naar de normen van de Belastingdienst.