Cursussen

De cursussen die LOShbo aanbiedt voor leden en niet-leden zijn ingedeeld in vier thema’s:

De studiebelasting van een cursus is evenredig aan de duur van de cursus.
Als je vragen hebt, neem dan contact op met de Cursusorganisatie via cursus@loshbo.nl

Wet- en regelgeving, studiefinanciering, juridische basiskennis

Iedere studentendecaan heeft bij 't werk te maken met de WHW. In deze cursus maken deelnemers kennis met de basisregels van de WHW.

Start op 12 september 2024

In deze cursus wordt de nadruk gelegd op de eerste kennismaking met de regels van de prestatiebeurs en wordt een basis gelegd voor het werken met de WSF 2000 en de gevolgen daarvan voor de advisering aan studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast komen de specifieke regels voor studenten uit de EU en voorzieningen voor studenten met bijzondere omstandigheden zoals functiebeperking aan de orde.

Start op 17 september 2024
Zorgplicht en sociale veiligheid binnen het hoger onderwijs

In deze training  wordt ingegaan op actuele uitspraken van het College van beroep voor de examens (Cobex) van hoger onderwijsinstellingen, waarbij met name gefocust wordt op het Cobex van Fontys Hogeschool. Daarnaast worden relevante oordelen van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State besproken en kan aandacht besteed worden aan uitspraken van andere rechtsprekende instanties en (landelijke) beroeps- en klachtencommissies. Hierbij wordt vooral ingegaan op de zorgplicht van hoger onderwijsinstellingen en de juridische mogelijkheden om zorgwekkend gedrag van studenten aan te pakken. Verder komen relevante ontwikkelingen in onderwijswetgeving aan bod, met uitzondering van de Wet Studiefinanciering 2000. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers ook zelf vragen, problemen en casuïstiek inbrengen, zowel voor als tijdens de training.

Start op 21 november 2024

Als studentendecaan is het handig en nuttig op de hoogte te zijn van de hoofdlijnen van het Nederlandse recht en de regels die daaruit voortvloeien.

Start op 22 mei 2025