Algemene voorwaarden cursussen

Plaats en tijd
Alle cursussen worden zoveel mogelijk gegeven in Vergadercentrum Regardz La Vie, Lange Viestraat 351, 3511 BK te Utrecht, 030-2340088, boven De Bijenkorf. De cursustijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur.

Aantal deelnemers
De cursusleider bepaalt het aantal deelnemers, waarvan niet afgeweken kan worden. Het aantal wordt bij de desbetreffende cursusmodule vermeld.

Volgorde deelname LOShbo-activiteiten
Conform Artikel 4 Huishoudelijk reglement (zie statuten: artikel 5).
Bij activiteiten van LOShbo met een beperkte deelname-capaciteit geldt bij over-intekening een voorrangsregel. Voorrang bij deze activiteiten krijgen gewone leden. Daarna worden buitengewone leden toegelaten. Niet-leden kunnen deelnemen als er daarna nog voldoende capaciteit is.

Aanmelding
Aanmelden kan uitsluitend digitaal. De inschrijvingsprocedure is opgenomen in de Inleiding. Nadat toewijzing heeft plaatsgevonden, ontvangt u een overzicht van uw inschrijving(en). Ongeveer drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een uitnodiging alsmede een deelnemerslijst en een evaluatieformulier. Bij toewijzing van een reguliere cursusplaats, verplicht u zich tot afname. De factuur met het verschuldigde cursusbedrag wordt, voor studentendecanen van Hogescholen, voorafgaand aan de cursusdatum rechtstreeks naar de financiële afdeling van uw organisatie verstuurd. Voor overige deelnemers zal de factuur naar u persoonlijk worden verstuurd.

Annulering
Wettelijk heeft een deelnemer tot 14 werkdagen na inschrijving het recht om zonder kosten de inschrijving te annuleren. Deze annulering dient gemeld te worden bij de Cursusadministratie via het e-mailadres info@loshbo.nl. Daarna is annulering door de deelnemer niet meer mogelijk.

Bij annulering door de Cursusorganisatie, bijvoorbeeld wegens onvoldoende inschrijving, wordt het cursusgeld gerestitueerd.

Afmelding
Indien u na plaatsing verhinderd blijkt te zijn dient u dit zo spoedig mogelijk (graag uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus) per e-mail via info@loshbo.nl te melden bij de Cursusadministratie. Op deze manier kan door LOShbo worden gekeken of er een wachtlijst voor de betreffende cursus bestaat. Als dat het geval is dan zal de Cursusadministratie proberen iemand van deze wachtlijst uw plaats in te laten nemen. Wanneer dat lukt wordt u hiervan op de hoogte gebracht en wordt uw (al voldane) cursusgeld door LOShbo gerestitueerd. Wanneer het LOShbo niet lukt om iemand van de wachtlijst uw plaats in te laten nemen of er is geen wachtlijst, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Het staat u vanaf dat moment vrij om zelf een collega van uw onderwijsinstelling te benaderen om te bezien of hij/zij uw plaats in kan nemen. Wanneer dit laatste het geval is, dient u dit zo spoedig mogelijk (graag uiterlijk vijf werkdagen) voor aanvang van de cursus aan de Cursusadministratie te melden via info@loshbo.nl met daarbij vermelding van de naam van uw collega die uw plaats in zal nemen. LOShbo zal dan controleren of deze invaller al dan niet (buitengewoon)lid van LOShbo is i.v.m. het eventueel versturen van een aanvullende factuur. Dit omdat er een gereduceerd tarief voor deelname aan de cursussen voor LOShbo-leden bestaat. Wanneer er uiteindelijk geen vervanging voor u kan worden geregeld, dan wordt geen cursusgeld gerestitueerd.

Klachtenprocedure
Deelnemers aan cursussen kunnen, naast het invullen van het evaluatieformulier betreffende de kwaliteit van de gegeven cursus, eventueel een klacht indienen bij de voorzitter van het bestuur van LOShbo. De voorzitter kan de afhandeling van de klacht eventueel delegeren.

Uitwerking nadere procedureregels: het bezwaar / het beroep / de klacht wordt behandeld door een onafhankelijke commissie van beroep, bestaande uit de leden Anne Clasquin (Van Hall Larenstein) en Sandra Rozendal (Hogeschool Inholland). Beide leden hebben geen zitting in het bestuur LOShbo. Zij worden benoemd door de ALV. Op de klacht moet binnen 4 weken, vanaf datum van ontvangst, worden gereageerd. Indien een situatie er om vraagt dan bestaat er altijd de mogelijkheid om externe juridische deskundigheid in te winnen door de leden van de commissie van beroep. Klachten worden binnen twee maanden afgehandeld. Indien binnen de eerste twee weken van het behandelen van de klacht blijkt, dat er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan worden de deelnemers hiervan per omgaande in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Hierop volgend wordt binnen een termijn van 8 weken, ná de uitstelbrief, door de commissie van beroep geoordeeld over de klacht/beroep. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar  bewaard.

 

Eigendom cursusmateriaal
Vermenigvuldiging en gebruik van het geleverde cursusmateriaal is niet toegestaan zonder toestemming van de eigenaar van het materiaal.

Terug