LOShbo nieuwsbrief nr 33/ Mei 2021

LOShbo nieuwsbrief nr 33/ Mei 2021
LOShbo-nieuwsbrief-header
17 augustus 2022

1. NOODKREET van het Bestuur:
Leden zijn ontzettend blij met alles dat via LOShbo wordt aangeboden zoals het kunnen deelnemen aan cursussen, conferenties en webinars, het gebruik maken van het Netwerk, etc. Het enthousiasme hierover van de leden is groot en dat werkt voor ons als bestuur enorm motiverend. Minder motiverend is dat het tot nu toe niet lukt om mensen te vinden die zich geroepen voelen daar als bestuurslid een bijdrage aan te leveren.
 
Het water staat ons inmiddels tot aan de lippen want de voorzitter (vz) is momenteel ook waarnemend penningmeester (w.pm) en zoals het er nu naar uitziet bestaat vanaf november a.s. het bestuur nog maar uit 2 personen: de secretaris en de vz/w.pm. We hebben er volgens de statuten ten minste 3 en bij voorkeur 4 nodig, vandaar deze noodkreet.
 
Corona heeft ook mooie dingen opgeleverd. Zo zijn wij als bestuur zowel fysiek als digitaal aan het vergaderen. Tegenwoordig plannen we de helft van de vergaderingen online. Dat betekent dat er minder tijdsinvestering nodig is, alleen al gezien de reistijd die er dus niet meer elke keer is en waardoor jouw plek in Nederland niet een belemmering hoeft te vormen voor deelname aan het bestuur.
 
We zijn bezig met een aanpassing waardoor de bestuurstermijn van een bestuurslid korter wordt en daardoor hopelijk beter in te passen valt in de overige werkzaamheden als studentendecaan. Wij hopen het daarmee laagdrempeliger en flexibeler gemaakt te hebben om bestuurslid te worden in een aantal opzichten! Bovendien staat er een hele mooie vrijwilligersvergoeding tegenover.

Laat je betrokkenheid zien en wij, Lies, Cora of Edith, gaan graag met je in gesprek over jouw (gewenste) rol in het bestuur!
 
2. Verder van de Bestuurstafel:
Allereerst het mooie nieuws dat er alweer wat meer kan en mag in ons hoger ondewijs. Fijn en goed te horen dat er versoepelingen zijn en nog verder zullen worden doorgevoerd. We brengen jullie altijd met veel plezier de laatste updates, hou hiervoor je mail (onderwerp ‘discussie geplaatst’)  in de gaten.

Verder voor jullie informatie de volgende punten:
Cursusaanbod 2021-2022. Zoals jullie hebben kunnen zien en lezen is het cursusaanbod 2021 – 2022 weer op de website gepubliceerd. Het is een heel mooi en divers aanbod, veel dank hiervoor vanuit het bestuur voor de cursusorganisatie Frederike Bunjes en Francis van Hekelen. Hou er rekening mee dat aanmelden t/m 24 mei betekent dat je mee doet voor de loting mocht dat van toepassing zijn.

Beëindiging van het lidmaatschap: Gedurende het jaar veranderen dingen, het kan bijvoorbeeld zijn dat je een andere functie aanneemt, met pensioen gaat of anderszins reden hebt om je lidmaatschap te beëindigen. Een lid kan het lidmaatschap beëindigen door schriftelijke opzegging door het lid zelf. Als een lid het lidmaatschap vóór 1 juli van het huidige verenigingsjaar opzegt, wordt het lidmaatschap met ingang van het komende verenigingsjaar opgezegd.

De Voorjaarsconferentie 2021: Het bestuur kijkt, mede dankzij de organisatie van het inhoudelijk programma van de Voorjaarsconferentie door de Expertgroep Inclusief Onderwijs, terug op een heel geslaagde en informatieve middag. Nogmaals heel hartelijk dank Hermien Moning en Rianne Bieleman voor de organisatie van deze inspirerende middag! Als je de presentaties van Alice Schippers en Bert Wienen of de opnames hiervan terug wilt kijken, kun je deze hier vinden.
 
Korte samenvatting van de Voorjaarsconferentie: Op dinsdag 13 april 2021 heeft de 20e voorjaarsconferentie van LOShbo plaats gevonden middels een live streaming. Nadat de middag door Lies Leijs, voorzitter van LOShbo, werd ingeleid, is er eerst afscheid genomen van Olav Wissink, penningmeester van LOShbo, die na 4 jaar terugtrad als bestuurslid voor LOShbo. Hierna startte het inhoudelijk programma, dat werd ingeleid door Hermien Moning, lid van de Expertgroep Inclusief Onderwijs en samen met Rianne Bieleman organisator van het inhoudelijke middagprogramma. Thema van de middag was: "Inclusiviteit in een tijd van perfectionisme".

Hermien en Rianne hebben Alice Schippers, bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de Universiteit voor Humanistiek uitgenodigd om ons mee te nemen in de ontwikkeling van het vakgebied "Disability Studies" vanaf de oorsprong tot nu, en heeft daarin vooral ook een beeld geschetst op welke manier we over inclusiviteit kunnen nadenken en hoe we onze samenleving en ons onderwijs daarop kunnen inrichten, hoe we door verschil te maken tegemoet kunnen komen aan diversiteit en daardoor inclusief kunnen zijn.

Na deze presentatie was het woord aan Bert Wienen, lector aan Hogeschool Windesheim, die ons liet nadenken over de vraag, wat "normaal" eigenlijk betekent, en wat dit vervolgens betekent voor ons onderwijs. Hoe kunnen onze studenten in een wereld waarin perfectie nagestreefd wordt, hun eigen doelen behalen en hoe kunnen wij hierin ondersteunen?
Bert Wienen beëindigde zijn presentatie met een prachtige metafoor, waarin paardenbloemen, die overal kunnen gedijen, vergeleken werden met orchideeën, die met de juiste verzorging tot prachtige bloemen kunnen uitgroeien, maar waar wel wat meer en speciale aandacht voor nodig is.
 
Tot slot nog even de link naar de Bestuursnotulen, de notulen van het laatste overleg (dinsdag 13 april jl) kan je hier vinden.  

Hartelijke groet,
LOShbo bestuur, Lies, Edith en Cora.

3. Studiemiddag: Ontwerp van inclusieve(re) leerroutes - 27 mei 2021
De ‘gemiddelde student’ bestaat niet. De individuele student, met al zijn mogelijkheden en beperkingen, moet centraal staan in het onderwijs. Maar hoe ontwerp je nu flexibele, inclusieve leerroutes? Tijdens deze studiemiddag gaat ECIO in op wat Universal Design for Learning (UDL) inhoudt, wat het oplevert en wat de voordelen zijn. Met concrete handvatten kan je er direct mee aan de slag. Meld je hier aan.
 
Studiemiddag: Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag - 22 juni 2021: Een beleidsplan of -notitie over met een duidelijke visie op studeren met een ondersteuningsvraag of diversiteit. Welke thema’s moeten in dit beleidsplan terugkomen? Hoe monitor en borg je de beleidsontwikkelingen? En hoe stel je je beleid bij? Wil jij ook structureel werken aan toegankelijk onderwijs? Meld je dan hier aan.
 
Cursus: Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag 
Hoe signaleer, benader en begeleid je studenten met een ondersteuningsvraag? Hoe maak je je onderwijs en toetsen toegankelijk? Wat kun je bieden als professional en naar wie je doorverwijst? De cursus is voor docenten in het hoger onderwijs met directe toegang tot het lesmateriaal via een online omgeving. Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe snel je studeert. Ben je benieuwd naar hoe je zelf effectief flexibel kan bijscholen? Meld je hier aan.
 
Bekijk de agenda van ECIO voor meer activiteiten waarbij je kunt aansluiten. 
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het vormgeven van inclusief onderwijs? Meld je dan hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van ECIO. 

Onderzoek naar:
-->toepassing Universal Design for Learning: Met UDL neem je de diversiteit van studenten als uitgangspunt bij het ontwerp van onderwijsvormen. Met deze benadering staat de individuele student, met al zijn mogelijkheden en beperkingen, centraal. Ben je bekend met UDL of wil je hierover meer weten? Dan is ECIO op zoek naar jou! Met een onderzoek willen we doorpakken op de bestaande werkwijzen met UDL-principes. Doe ook mee en vul de korte vragenlijst in. Meer informatie

-->optimale informatievoorziening instromende studenten: Heldere en toegankelijke informatievoorziening is belangrijk voor een verantwoorde studiekeuze en goede instroming van aankomende studenten. Het is de taak van ECIO om onderwijsinstellingen daarbij te ondersteunen. Jouw input helpt daarbij. Ben je betrokken bij de inrichting van informatievoorziening binnen je instelling? Vul dan de korte behoeftepeiling in of stuur deze door naar collega's die hierbij betrokken zijn. Meer informatie
 
4. INITIATIEVEN VOOR STUDENTEN
ECIO lanceert online community voor ervaringsdeskundige studenten
Onder het motto ‘je staat er niet alleen voor’ wil ECIO een platform bieden aan ervaringsdeskundige studenten om tips, ervaringen en activiteiten met elkaar te delen. Daarnaast vormt het een onderlinge plek voor studentenplatforms – voor en door studenten met een functiebeperking binnen de hogeschool of universiteit. Ook wil ECIO hiermee meer ervaringsdeskundigheid betrekken in haar activiteiten gericht op onderwijsprofessionals. Help mee en attendeer je studenten op de besloten online community
 
Meedenksessie voor inclusieve stages en overstap naar arbeidsmarkt - 26 mei 2021
Wat zijn de knelpunten en ervaringen in de transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt? Samen met Ieder(in), JongPIT, ISO en LSVb gaat ECIO hierover in gesprek met hoger onderwijsstudenten en pas afgestudeerden met een beperking of chronische ziekte. Naast het geven van tips en informatie wordt input opgehaald voor het verbeteren van toekomstig beleid. Help mee en wijs ook jouw studenten op deze sessie
 
Werkervaringsplek voor meer kansen op stage en werk
Een mooie kans voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking die zich willen oriënteren op loopbaankansen. Ook jonge werkenden met een functiebeperking, werkgevers en onderwijsinstellingen kunnen bijdragen om het project succesvol te maken. Het MDT-project Loopbaankansen is een samenwerking van Incluvisie, Regioplan, Loopbaangroep en ECIO.Wijs je studenten op deze kans. Ook als onderwijsinstelling kan je het initiatief mede ondersteunen. 
  
Namens het ECIO, Franka van de Wijdeven 

5. COLOFON
De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt op donderdag 30 september. Nieuwsberichten kunnen gestuurd worden naar g.zindovic@hva.nl  (deadline 23 september 2021) 

www.loshbo.nl