LOShbo nieuwsbrief nr 32/ Januari 2021

LOShbo nieuwsbrief nr 32/ Januari 2021
LOShbo-nieuwsbrief-header
17 augustus 2022

1. Van de bestuurstafel:

Beste leden,
Allereerst nog een heel gelukkig en vooral gezond 2021. We hopen dat het komende jaar  wat beter en vrijer zal worden dan het jaar ervoor. Voor nu hopen we vooral dat iedereen weer goed is gestart, waar dat dan ook mag zijn. Heel graag informeren we jullie over de volgende punten:
 
-We willen jullie wijzen op de twee vacatures die dit jaar zullen ontstaan binnen het bestuur. Het is een vacature voor een algemeen bestuurslid en voor penningmeester. De werving voor deze vacatures is inmiddels begonnen, zie ook de wervingstekst verderop in deze Nieuwsbrief.
Door de lockdown kunnen sommige cursussen uitsluitend online gegeven worden en andere worden weer hybride aangeboden. Het is een onzekere tijd en dit geldt ook voor het regelen van de cursussen. Alhoewel de cursusorganisatie haar best doet om alles op tijd voor elkaar te krijgen, en dat lukt goed,  kan er toch soms op korte termijn iets veranderen.
Voel je vooral vrij om bij vragen te mailen naar cursus@loshbo.nl.

-Zoals bij de Algemene Leden Vergadering al gemeld, is er een nieuwe secretaris bij LOShbo, Edith Geurts van Kessel. Edith heeft het stokje van Janette van der  Aa overgenomen. Edith is studentendecaan bij Zuyd Hogeschool, we zijn erg blij dat ze zich heeft aangesloten bij het bestuur en willen haar welkom heten en veel succes wensen.

-Op 11 maart a.s. vindt er voor de tweede keer een Expertgroep-meeting plaats. Deze ontmoeting tussen bestuur en expertgroepen heeft vorig jaar voor het eerst plaatsgevonden en voorzag in een behoefte. Bedoeling van de ontmoeting is om elkaar over en weer te informeren over wat er zoal speelt. De leden van de expertgroepen zijn inmiddels uitgenodigd. 

-De Algemene Leden Vergadering heeft op 12 november 2020 geheel digitaal plaatsgevonden. Het was een spannende exercitie qua voorbereiding maar het was een groot succes.  Alle informatie tref je aan op de website.

-De Voorjaarsconferentie zal op 13 april 2021 plaatsvinden, hou deze datum alvast vrij in je agenda. Welke vorm de conferentie zal hebben, is op dit moment nog onzeker, wij houden de berichtgeving van de regering rondom corona en de mogelijkheden in de gaten. Check onze website voor de laatste updates.

Graag willen we jullie nog een keer wijzen op de notulen van het LOShbo-bestuur, zodat je met ons mee kunt lezen. Als je die wilt inzien, check de website, kopje ‘documenten’ .  

Hartelijke groet,
LOShbo Bestuur
Lies, Olav, Edith en Cora

2. Vacatures bestuursleden 2021
In 2021 verloopt de benoemingstermijn na een bestuursperiode (van vier jaar)  van 2 bestuursleden.  Olav Wissink legt zijn taken per 13 april 2021 (met de Voorjaarsconferentie) neer en Cora Verkley per 11 november 2021 (met de Algemene Leden Vergadering).
 Beiden zullen zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Dat betekent dat er twee bestuursfuncties vrijkomen, nl. die van penningmeester en die van algemeen bestuurslid. 
 
LOShbo kent een 4-hoofdig bestuur, samen met de voorzitter en de secretaris ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de vereniging. Los van specifieke taken kent ieder lid zijn eigen bestuursverantwoordelijkheden. Als bestuurslid bepaal jij mede de koers van de vereniging en vertaal je wensen van leden in beleid. Je onderhoudt contacten met  relevante spelers in het onderwijsveld en bent betrokken bij actuele ontwikkelingen die samen hangen met je werk als studentendecaan. Je draagt verder bij aan beroepsinhoudelijke verdieping, onder andere door middel van het aanbieden van themabijeenkomsten (2 x per jaar).
 
Je werkt samen met collega’s van verschillende hogescholen uit het hele land en komt 6 tot 8  keer per jaar bij elkaar (digitaal of fysiek). Deze unieke samenwerking geeft je niet alleen een inkijk in de werkwijze van andere collega’s en hogescholen, maar biedt je ook de kans gezamenlijk op te trekken waar LOShbo voorstaat. Je inzet is op basis van vrijwilligheid, deze wordt beloond met een aantrekkelijke (maximale) vrijwilligersvergoeding. 
 
Ben jij geïnteresseerd in één van de vacante functies? Neem dan een kijkje in  de resp. taken van de penningmeester en die van het algemeen bestuurslid via deze link
Mocht je geïnteresseerd zijn om een keer een bestuursvergadering bij te wonen en te gaan proefdraaien, ook prima, laat het ons even weten en we sturen je een uitnodiging.
 

Voor meer informatie kun je uiteraard contact opnemen met Olav Wissink en Cora Verkley. Zij plannen graag een (online) afspraak in via Teams. 

3. Nieuw: korte online cursussen
Vorig jaar werden we overvallen door de Coronacrisis en de maatregelen die daarvan het gevolg waren. Van de een op de andere dag waren samenkomsten niet meer mogelijk, zodat vanaf half maart de cursussen van LOShbo niet meer konden plaats vinden. Dit studiejaar gingen we vol goede moed van start, niet wetende dat al snel een tweede besmettingsgolf zich zou aandienen. De strengere lockdown die alweer sinds half december geldt, heeft duidelijk gemaakt dat we voorlopig nog niet van het virus af zijn. De Cursusorganisatie heeft in de tussentijd niet stil gezeten. Per cursus is steeds bekeken op welke manier deze het beste kon worden aangeboden: fysiek op locatie, online of een mengvorm. Soms werd een cursus geannuleerd en doorgeschoven naar het volgende cursusjaar. Verder hebben we nagedacht hoe het huidige cursusaanbod kan worden aangevuld met een online aanbod van korte cursussen. We hebben enkele trainers bereid gevonden om met ons mee te denken. Het resultaat is: 3 korte onlinetrainingen van een dagdeel die in de maanden maart en april 2021 zullen worden aangeboden. Het gaat om: 

  • Kinge Siljee: Coachen bij Uitstelgedrag
  • Kinge Siljee: Studeren in het Nieuwe Normaal
  • Ernst-Jan Reinerie: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  

Binnenkort zal de Cursusorganisatie via een mailing de leden van LOShbo informeren over de preciezere details van dit online aanbod.

De Cursusorganisatie 
Frederike Bunjes en Francis van Hekelen

4. ECIO-congres Maak van inclusie een prioriTIJD! – 8 februari 2021
Sinds het VN-verdrag in Nederland van kracht is, is elke onderwijsinstelling hiermee aan de slag. En met het coronavirus is inclusief onderwijs urgenter dan ooit tevoren. Tal van goede initiatieven zijn op touw gezet. Nu heeft het prioriTIJD om door te pakken! Met inspirerende gastsprekers, panelleden en workshops wordt tijdens het congres ingegaan op visie- en beleidsvorming, het creëren van draagvlak, commitment, concrete inclusieaanpakken en goede praktijkvoorbeelden. Ook de winnaars van de ECIO Frank Award 2020 worden bekend gemaakt. Maak ook werk van inclusief onderwijs! Neem deel en laat je inspireren door inclusie-aanpakken en best practices met impact.

Oproep | Meer loopbaanperspectief voor hoger onderwijsstudenten met een beperking – help ons mee te verbinden!
Studenten met een beperking in het hoger onderwijs vinden het vaak lastig om een stage te vinden. Zeker nu in coronatijd wordt het probleem steeds nijpender. Met het project Maatschappelijke DienstTijd Loopbaankansen (MDTL), een initiatief van ECIO, Incluvisie, RegioPlan en Loopbaangroep – gefinancierd door ZonMw, werken we aan meer perspectief voor deze studenten. We regelen voor hen een werkplekervaring. De maatschappelijke diensttijd kan op verschillende manieren worden ingevuld. Zo kunnen ze meelopen in een bedrijf, waarbij ze gekoppeld worden aan een jonge werkende met een beperking, of opdrachten maken. Dit kan zowel fysiek als digitaal. Zo ontdekken ze waar ze goed in zijn, waar ze nog aan moet werken, wat ze interessant vinden, welke organisatie bij hen past en bouwen ze een professioneel netwerk op voor de verdere loopbaan en misschien al een (afstudeer)stage.

Nu zijn we op zoek naar:
-hbo-studenten met een functiebeperking die willen werken aan hun loopbaankansen. Deel deze kans met je contacten binnen de onderwijsinstelling zodat zij de studenten kunnen informeren. Of plaats een oproep op jullie website zodat de studenten op de hoogte worden gebracht van dit initiatief.  
-onderwijsprofessionals die de studenten, wanneer ze gekoppeld zijn aan een jonge werkende in het bedrijf te coachen. De onderwijsprofessionals krijgen hiervoor een eendaagse training. De coaching houdt vier coachgesprekken in. Het zou mooi zijn als jullie een oproep willen plaatsen op intranet om collega’s over dit initiatief te informeren.
-Bekijk ook de oproep vooronderwijsinstellingen

Studiedag | Studeren met Autisme (ASS) en AD(H)D – 3 maart 2021
Wat is ASS of AD(H)D? Welke mogelijke belemmeringen ondervinden studenten met ASS/AD(H)D tijdens hun studie? Wat kun je als docent, studieadviseur of onderwijsprofessional doen om studenten met ASS/AD(H)D beter te begeleiden zodat zij succesvol kunnen studeren? Deze en andere vragen komen tijdens de ECIO-studiedag studeren met ASS en AD(H)D aan bod.

Bijeenkomst Netwerk digitale toegankelijkheid in het ho en mbo – 9 maart 2021
Om de krachten te bundelen en samen op te trekken voor het realiseren van duurzame oplossingen rondom digitale toegankelijkheid heeft ECIO het Netwerk digitale toegankelijkheid ho en mbo opgezet. Het netwerk is bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen, kennis delen (brengen en halen) en kennis opdoen via experts, good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten. Ben je als onderwijsprofessional op enigerlei wijze betrokken bij digitale toegankelijkheid, bijvoorbeeld vanuit de ICT-hoek, de onderwijskant of de marketingcommunicatiekant? Sluit dan ook aan.

Bijeenkomst Expertiselab Jonge Mantelzorgers – 24 maart 2021
Het Expertiselab Jonge Mantelzorgers is een levendig netwerk dat bestaat uit professionals die werkzaam zijn in onderwijs, zorg of overheid. Het netwerk heeft als maatschappelijk doel om de positie van jonge studerende mantelzorgers te verbeteren, bewustwording en vergroten van zichtbaarheid van (knelpunten van) jonge studerende mantelzorgers, het verhogen van basiskennis bij (onderwijs)instellingen, het vergroten van motivatie en bieden van ondersteuningsmogelijkheden en het ‘normaliseren’ van mantelzorg als waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Sluit ook aan!

Studieochtend | Digitaal toegankelijk onderwijs voor iedereen – 20 april 2021
Tijdens deze studieochtend gaan we in op wat digitale toegankelijkheid inhoudt en wat het oplevert voor (alle) studenten, maar óók voor de onderwijsprofessionals en externe doelgroepen. Aan de hand van concrete voorbeelden laten we zien wat de voordelen zijn van digitaal toegankelijk werken. Digitaal toegankelijk worden is goed voor iedereen, maar daarnaast moet het ook nog eens volgens de wet. We gaan in op welke wettelijke kaders er rond digitale toegankelijkheid zijn. Om als instelling digitaal toegankelijk te worden zijn aanpassingen nodig in de gehele organisatie. Hoe ziet dat eruit? Welke stappen moeten er genomen worden om toegankelijk te worden, maar vooral ook te blijven? Tot slot gaan we praktisch aan de slag om te leren hoe jij zelf al stappen kan maken bij het opstellen van een toegankelijk Word- en PDF-document. Zie hier.
 
Bekijk ook de andere activiteiten voor kennisdeling en netwerken van ECIO

COLOFON
De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt op donderdag 20 mei 2021. Nieuwsberichten kunnen gestuurd worden (deadline 12 mei 2021) naar g.zindovic@hva.nl 

www.loshbo.nl