Vernieuwd

Er zijn grote verschillen in de manier waarop studenten omgaan met persoonlijke en familieomstandigheden zoals, ziekte, overlijden, rouw en ouderschap. Die verschillen kunnen voortkomen uit de culturele achtergrond van de student. Hoe houd je daar rekening mee in de begeleiding van een diverse studentenpopulatie?

Kennis van culturele achtergronden is een belangrijke voorwaarde om het contact tussen personen uit verschillende culturen effectief te laten verlopen. Maar er is meer nodig voor succesvolle interculturele ontmoetingen. Het gaat ook om het vermogen om de ander te leren begrijpen en diens vertrouwen te winnen. Dit vraagt om een open houding en de vaardigheid om in situaties van diversiteit aansluiting bij de ander te vinden.

 

Het gaat bij interculturele competenties om het vermogen om tijdens ontmoetingen met studenten uit andere culturen kennis, houding en vaardigheden effectief in te kunnen zetten om een optimale dienstverlening te realiseren. De deelnemer staat centraal in zijn benadering van studenten en vervult een actieve rol tijdens deze bijzonder interactieve cursus.

Wat biedt deze cursus?

Doel is dat deelnemers samenhangende aspecten van culturele diversiteit leren herkennen en zich bewust worden van het effect dat dit op henzelf heeft. Om hier vervolgens op een effectieve manier mee om te gaan in het contact met de student, succesvol op in te kunnen spelen op het gebied van kennis, openheid en aanpassingsvermogen.

Kennis:
verdiepen van gemeenschappelijke waarden, gewoonten en gebruiken in relatie tot culturele diversiteit. Het genereren een genuanceerde visie. Leren zien hoe dezelfde gebeurtenissen tot verschillende waarnemingen, gevoelens en reacties bij mensen kunnen leiden. Vanuit de verworven kennis adequaat op enigszins complexe communicatieve situaties inspelen.

Openheid en bewustwording:
bewust worden van het effect van diversiteit en culturele verschillen op hun eigen professionele handelen. Leren op een meer effectieve manier te reageren in interculturele situaties. Leren op een onafhankelijke, niet categoriserende wijze op culturele verschillen te reageren.

Aanpassingsvermogen:
leren eerdere interculturele ervaringen in nieuwe situaties functioneler te benutten en alternatieve manieren ontplooien om een communicatief probleem te verduidelijken. De verbinding maken tussen eigen professionele waarden en opvattingen en het perspectief van de student.


Uit de evaluatieformulieren van vorig jaar:

"Scherp. Met visie opgesteld. Prettig als persoon. Veel ervaring."

"Zeer kundig en ervaren. Mooie afwisseling van werkvormen."

"Ik had 2 inspirerende dagen."

 

 

Cursus code: A010
Vernieuwd
Aantal dagen: 2
Leden prijs: 520
Niet leden prijs: 780
Groepsgrootte: 12
Trainer: Nikki de Jong, trainer Croan Consult
Cursus data: 12-03-2020
Cursus data: 26-03-2020