Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

LOShbo nieuwsbrief nr 35/ November 2021

LOShbo nieuwsbrief nr 35/ November 2021
LOShbo-nieuwsbrief-header
29 maart 2024

Van de bestuurstafel:
Beste leden,
We kijken terug op een geslaagde hybride ALV waarin het Thema “Veerkracht en Mentale weerbaarheid voor studenten én studentendecanen” centraal stond afgelopen donderdag 11 november.

Heel graag informeren we jullie over de volgende punten:
• Zoals bij de Algemene Leden Vergadering al gemeld, is er een nieuw algemeen lid in het bestuur van LOShbo, Ingrid van der Heijden. Ingrid heeft het stokje van Cora Verkley overgenomen. Ingrid is studentendecaan bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. We zijn erg blij dat ze zich heeft aangesloten bij het bestuur en willen haar welkom heten en veel succes wensen.
• De Algemene Leden Vergadering heeft op 11 november 2021 hybride plaatsgevonden. Het was een spannende exercitie qua voorbereiding maar het was een groot succes. Alle informatie tref je binnenkort aan op de website.
• De Voorjaarsconferentie zal op 12 april 2022 plaatsvinden, houd deze datum alvast vrij in je agenda. Ook deze conferentie zal hybride plaatsvinden, tenzij de coronamaatregelen op dat moment roet in het eten gooien. Check onze website voor de laatste updates.
• Graag willen we jullie nog een keer wijzen op de notulen van het LOShbo-bestuur. Als je die wilt inzien, check de website, kopje ‘bestuur’. 

Hartelijke groet,
LOShbo Bestuur
Lies, Edith en Ingrid

Oproep voor nieuwe leden expertgroep Inclusief Onderwijs
De expertgroep Inclusief onderwijs telt drie leden. Dit zijn Rianne Bieleman, Eva Gobits en Hermien Moning. Eva kan helaas op dit moment niet actief meedoen. We zijn daarom op zoek naar nieuwe leden voor de expertgroep. Vooral nu zoveel instellingen de “intentieverklaring van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” hebben ondertekend, is het een thema belangrijk is voor veel studentendecanen. 

Wat kan het opleveren: 
- Deelname aan het netwerk studentendecanen van de commissie studentenwelzijn van de universiteiten, waar inclusief onderwijs centraal staat. De commissie komt drie keer in het jaar samen en per mail gaan de leden bij elkaar ter rade over verschillende onderwerpen.
- De expertgroep overlegt regelmatig met ECIO over kwesties die te maken hebben met inclusief onderwijs. 
In beide overleggen komen thema’s ter sprake die je kunt meenemen naar jouw eigen instelling en die ook met andere instellingen gedeeld kunnen worden.
Heb je belangstelling dan kun je je een mail sturen aan hermien.moning@nhlstenden.com 
Hermien Moning

Oproep: Maak werk van inclusief onderwijs! Onderteken de intentieverklaring VN-verdrag
Hoger onderwijsinstellingen, die de intentieverklaring hebben ondertekend, werken met de landelijke werkgroep VN-verdrag samen aan het verder vormgeven van inclusief onderwijs. ECIO faciliteert en ondersteunt de werkgroepleden bij het implementeren en borgen van de doelstellingen van het VN-verdrag. De focus ligt daarbij op flexibiliteit in het curriculum, informatievoorziening, deskundigheidsbevordering, internationalisering en de voorbereiding op en overgang naar de arbeidsmarkt. Onderteken dus!

Hogeschool Utrecht boekt successen met De StudieHUiskamer; en onze decanen zijn er ook blij mee!
Op de Hogeschool Utrecht (HU) zijn er (ook) studenten die moeite hebben met studeren. Soms om praktische redenen, soms door psychische belemmeringen. Ingewikkelde privé-omstandigheden, financiële afwegingen of mentale problemen (zoals faalangst, uitstelgedrag, verslavingen, somberheid) kunnen leiden tot demotivatie en tot gebrek aan focus en zin in studeren. Veel van deze studenten kloppen – vroeg of laat – bij de decanen aan. Want moeite met studeren leidt dikwijls tot studievertraging en langstuderen.
 
Twee jaar geleden is de HU gestart met een project, genaamd de StudieHUiskamer(SHK), met als doel langstudeerders te ondersteunen en te begeleiden naar hun diploma. De StudieHUiskamer biedt – letterlijk - een wekelijkse vaste plek aan studenten om in groepsverband, onder begeleiding en vanuit een duidelijke methodiek te studeren. Inmiddels heeft de HU tien SHK’s en weten zowel onze studenten als collega’s – waaronder decanen - de weg te vinden naar de SHK.
 
De SHK biedt voor decanen een extra aanbod op maat, bijvoorbeeld om naar te verwijzen als er sprake is van geen of weinig studievoortgang bij de student, zeker als het diploma in zicht is. Juist de SHK is hiervoor erg geschikt, zo menen enkele HU-decanen: “Want De StudieHUiskamer biedt maatwerk en ondersteuning in relatie tot onbelemmerd (af-)studeren, waarbij de nadruk op regie en autonomie bij de student blijft. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van studievaardigheden en kennis. Kernbegrippen zijn verbinding, persoonlijke aandacht en het elkaar motiveren door samen te studeren en door de deskundige 1-op-1 begeleiding. Studenten maken contact met andere studenten binnen en buiten de eigen opleiding die in een soortgelijke situatie verkeren waardoor er herkenning en erkenning ontstaat. Daarnaast stimuleert het ook de samenwerking binnen de hogeschool, tussen de 1e, 2e en ook 3e lijns-ondersteuning. Dikwijls krijgt ook de betrokkenheid met en van de opleiding een nieuwe boost. Het toenemende aantal behaalde studiepunten en afgestudeerden vanuit de SHK’s ‘bewijst’ het succes!”
 
Door het succes van de SHK’s bij de Hogeschool Utrecht ben ik aan het bekijken of deze methodiek ook voor andere hogescholen interessant kan zijn. Vandaar dit stukje in de nieuwsbrief. Meer informatie is te vinden in deze link of via mijn emailadres. Want ik licht graag e.e.a. toe  in een persoonlijk gesprek.
Met hartelijke groet, Chris de Bruin, docent (-opleider) en projectleider van DeStudieHUiskamer (06 – 38 762 267 ).
 
Bijeenkomst: Netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo 
23 november 2021 (13.00-16 u.)
Wil je ook kennis delen en samen optrekken voor een betere toegankelijkheid van digitaal onderwijs? Sluit dan ook aan. Aandachtsgebieden van het netwerk zijn o.a. visie, beleid, ICT, WCAG, verandermanagement en het halen/delen van goede voorbeelden uit de praktijk.

Bijeenkomst: Samen werken aan een inclusieve overgang onderwijs-arbeidsmarkt 
30 november 2021 (10.00-12.00 u.)
Alle betrokken partijen: de student, de onderwijsinstelling en arbeidsmarktpartijen hebben een rol bij een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook als onderwijsprofessional speel je in dit proces een cruciale rol. Tijdens de bijeenkomst deelt ECIO onder meer concrete tips voor het begeleiden van studenten met een ondersteuningsvraag richting de arbeidsmarkt. De tips – waarbij het studentperspectief centraal staat – zijn zowel gericht op beleids- als op individueel niveau.
Lees meer 

Webinar: hoe geef ik digitaal toegankelijk les? 
7 december 2021 (10.00-11.30 u.)
Wat kan je als docent zelf doen voor, tijdens en na de lessen/colleges? Ben je op zoek naar handvatten? Neem dan ook deel aan het webinar dat wordt georganiseerd door ECIO en Stichting Accessibility. Tijdens het webinar delen zij tevens een handreiking met tips over digitaal toegankelijk lesgeven.

Kick-offbijeenkomst: Netwerk Fysieke toegankelijkheid 
8 december 2021 (09.30-11.15 u.)
Hoe richt je gebouwen toegankelijk in zodat studenten met een rolstoel of een visuele beperking geen belemmeringen ervaren? En ook dat studenten met psychische beperkingen, autisme of ADHD minder snel verdwalen en zich prettig voelen op hun onderwijsinstelling. Het bouwbesluit, waaraan onderwijsinstellingen moeten voldoen, geeft geen maximale garantie voor toegankelijkheid. Wil je werk maken van de toegankelijkheid van je onderwijsinstelling? Sluit dan ook aan!

Bijeenkomst: De eerste 100 dagen in het hoger onderwijs 
9 december 2021 (10.00-12.00 u.)
Tijdens de online bijeenkomst worden tips en oplossingen gedeeld voor het verbeteren van het instroomproces van studenten met een ondersteuningsvraag. Zoals inzichten, gebaseerd op onderzoek, en evidence-informed interventies. Ook krijg je als deelnemer handvatten voor het verbeteren van de informatievoorziening.

Meer informatie 
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het vormgeven van inclusief onderwijs? Meld je dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van ECIO.   

COLOFON
De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt op donderdag 10 februari. Nieuwsberichten kunnen gestuurd worden naar g.zindovic@hva.nl  (deadline 3 februari 2022) 

www.loshbo.nl