Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

LOShbo nieuwsbrief nr 38/ Juni 2022

LOShbo nieuwsbrief nr 38/ Juni 2022

LOShbo nieuwsbrief nr 38/ Juni 2022

1.Van de bestuurstafel

Beste leden,

 

 Heel graag informeren we jullie over de volgende punten:

 • In deze periode – aan het eind van een studiejaar – vinden vaak functiewijzigingen plaats die van invloed zijn op het continueren van het lidmaatschap van LOShbo. Denk daarbij aan het aannemen van een andere functie, met pensioen gaan of andere redenen om het lidmaatschap van LOShbo te beëindigen.
  We wijzen je daarom graag nog even op het volgende: een lid kan het lidmaatschap beëindigen door schriftelijke opzegging door het lid zelf; dit kan voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar. Je bent dan met ingang van 1 september 2022 uitgeschreven als lid van LOShbo. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact op via info@loshbo.nl.  
 • We zijn blij dat we kunnen melden dat we een opvolger van Francis van Hekelen hebben voor de cursusorganisatie. Anne Clasquin, studentendecaan bij Van Hall Larenstein, zal het stokje van Francis overnemen. We wensen Anne veel succes hiermee!
 •  De Expertgroep Inclusief Onderwijs is enthousiast bezig met de voorbereiding van het themadeel van de ALV op donderdag 10 november 2022. Mogelijk kunnen we voor de zomervakantie al een tipje van de sluier oplichten.
 •  Er is dit jaar een recordaantal aanmeldingen voor de NNS-dag op 23 juni. Dat is geweldig! Inschrijven kan nog tot 3 juni. Aanmelders ontvangen binnenkort nader bericht.

 

Hartelijke groet,

LOShbo Bestuur

Lies, Edith, Sher en Ingrid

‍2. Reactie bestuur LOS hbo op wetsvoorstel met betrekking tot de        herinvoering van de basisbeurs.     

Op voorstel van de expertgroep wet-en regelgeving heeft het bestuur van het LOS hbo een reactie ingediend bij de internetconsultatie met betrekking tot het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs.

De gehele notitie kun je in de bijlage onderaan de nieuwsbrief vinden.

De belangrijkste punten zijn:

 • Geef ook AD studenten en masterstudenten die onder het studievoorschotstelsel vielen een tegemoetkoming vanwege het niet hebben kunnen profiteren van de kwaliteitsimpuls in het onderwijs.
 • Geef ook studenten die geen studiefinanciering hebben ontvangen een tegemoetkoming vanwege het geen aanspraak hebben kunnen maken op een basisbeurs. Blijkens de toelichting is het wel de bedoeling dat alle studenten hier aanspraak op kunnen maken, maar in de voorgestelde wettekst staat dit niet.

3. Ondersteuning van transgender studenten | Wat heb je als ho-instelling nodig?

Transgenderstudenten kunnen tijdens hun studieperiode veel onbegrip ervaren. Het is dan ook belangrijk dat je als onderwijsprofessional expertise hebt om deze studenten goed te begeleiden en te ondersteunen. Laat je inspireren met praktische tips en good practices. En draag ook bij met het delen van jouw ervaringen via de vragenlijst!

Lees meer

 

4. Updates handreikingen ter ondersteuning van inclusief toegankelijk onderwijs

 • Quickscan toetsing en examinering voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen. Lees meer
 • Ik ga studeren met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs. Lees meer
 • Digitaal toegankelijk lesgeven, hoe pak je dat aan? Tips voor docenten in het mbo en hoger onderwijs. Lees meer
 • Toegankelijk mbo en hoger onderwijs: een goede start voor iedereen. Lees meer

 

5. Expertise vergroten voor begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag

 • (15 juni 2022) Bijeenkomst ExpertiseLab Jonge Mantelzorgers voor het delen van kennis, ervaringen en knelpunten. Lees meer
 • (15 juni 2022) Bijeenkomst netwerk Digitale Toegankelijkheid voor het delen van kennis, ervaringen en knelpunten. Lees meer
 • (20 juni 2022) Studiedag: Informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag. Lees meer
 • (29 juni 2022) Studiedag: Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag. Lees meer
 • (22 september 2022) Zorgplicht in het hoger onderwijs, hoe pak je dat aan? Lees meer

 

6. Top-ideeën voor inclusiever hoger onderwijs | Finalisten ECIO Frank Awardverkiezing 2021-2022

De finalisten van de ECIO Frank Awardverkiezing 2021-2022 vertellen in een videoboodschap hoe zij hun onderwijsinstelling inclusiever willen maken. De winnaars, in de categorieën hbo en wo, krijgen deze zomer de award uitgereikt op hun onderwijsinstelling. Maak kennis met de finalisten en laat je inspireren! 

Lees meer

 

7. Maak werk van inclusief onderwijs, teken de intentieverklaring VN-verdrag handicap!

Met de ratificatie van het VN-verdrag in 2016 in Nederland, ben je als hoger onderwijsinstelling verplicht om te werken aan inclusief onderwijs. Onderwijs met voldoende toegankelijk aanbod in begeleiding en voorzieningen en dat informatie hierover online vindbaar is. Hoe pak je dat aan? Teken de intentieverklaring VN-verdrag om te participeren in de werkgroep VN-verdrag, gefaciliteerd en ondersteund door ECIO. Een samenwerking met inmiddels 22 hoger onderwijsinstellingen, die de intentieverklaring VN-verdrag al hebben ondertekend. Het implementeren en borgen van de doelen van het VN-verdrag staan hierbij centraal.

Lees meer

8. Een stap vooruit in het toegankelijk toetsen

Dit studiejaar deed ECIO een oproep om knelpunten te melden met de landelijke kennistoetsen. In februari is deze oproep in het forum LOShbo herhaald. Ook was er overleg met LOShbo en ECIO hoe deze knelpunten op te lossen. Even kort waar het ook al weer om ging.

Voor veertien tweedegraadslerarenopleidingen en twee pabovakken worden landelijke kennistoetsen van leveranciers afgenomen om het eindniveau van de student te toetsen. Omdat er geen andere leveranciers zijn, lopen deze opleidingen vast bij de afname van (verplichte) landelijke kennistoetsen en het regelen van voorzieningen. De leveranciers maken alleen het toekennen van extra tijd mogelijk. Echter met alleen het toekennen van extra tijd voldoen onderwijsinstellingen onvoldoende aan het VN-verdrag en wettelijke verplichtingen. Vanuit overheidsbeleid is het uitgangspunt dat, zowel in het onderwijs als daarbuiten, doeltreffende aanpassingen en voorzieningen voor studenten met een ondersteuningsvraag getroffen moeten worden.

 

9. De stap vooruit

Vorige week was Linda Schlundt Bodien aanwezig bij de Nederlandse Vereniging van Examens met onderwijsinstellingen mbo, ho en examenleveranciers. Een van de beleidsvoornemens van de NVE is om samen de #toegankelijkheid van (toetsen) en examens te vergroten. Dat is mooi nieuws Lisa Westerveld want het zal onderwijsinstellingen helpen in de garantie voor het beschikbaar stellen van alternatieve toetsvormen zoals beschreven staat in deze aangenomen motie: https://lnkd.in/e3AnNe5E

Deze motie geeft ons studentendecanen iets in handen naar de examencommissies om noodzakelijke voorzieningen en alternatieven aan te vragen.

 

COLOFON

De volgende LOShbo nieuwsbrief verschijnt op donderdag 22 september. Tot na de zomer. Nieuwsberichten kunnen gestuurd worden naar g.zindovic@hva.nl                (deadline 15 september 2022)

 

 

 

Bijlage

 

Betreft: Internetconsulatie naar aanleiding van herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

 

Reactie van de Landelijke Organisatie van Studentendecanen in het Hoger Beroepsonderwijs (LOShbo).

 

Datum: 19 mei 2022

Beste lezer,

Namens LOShbo stuur ik u onze reactie op de voorstellen met betrekking tot de herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten.

Wij zijn verheugd over de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs. Uit de voorstellen blijkt dat het budget gelimiteerd is. Iedere keuze voor iets extra’s betekent dat er minder geld over is voor iets anders.
In uw voorstel is opgenomen dat de systematiek van het oude stelsel (stelsel tot september 2015) wordt overgenomen. Dit betekent dat er in het stelsel vanaf september 2023 de basisbeurs voor alle studenten terugkomt en er opnieuw onderscheid gemaakt gaat worden tussen een thuiswonende en uitwonende student. Van het studievoorschotstelsel wordt overgenomen dat de bijverdiengrens niet wordt heringevoerd, de terugbetaalregeling op 35 jaar blijft staan en dat de verhoging van de aanvullende beurs niet wordt teruggedraaid. 

Vanuit het gedachtegoed van de Wet op de studiefinanciering 2000 en de toelichting op het huidige wetsvoorstel hebben wij de volgende opmerkingen en voorstellen.

 

1.     Voorstel artikel 12.15. Tegemoetkoming voor de eerste vier cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs

De tegemoetkoming wordt volgens het voorgestelde wetsartikel toegekend in verband met het feit dat de studenten hoger onderwijs hebben gevolgd in een periode waarin de extra investeringen in dit hoger onderwijs vanwege de Wet studievoorschot hoger onderwijs nog niet waren gedaan.

Voor de tegemoetkoming komt volgens het voorgestelde artikel 12.15 uitsluitend in aanmerking de bachelor student, die aan de in het artikel omschreven voorwaarden voldoet.

Ons is niet duidelijk waarom andere groepen studenten, die tevens in diezelfde periode niet hebben kunnen profiteren van de extra investeringen in het hoger onderwijs niet aanmerking komen voor de tegemoetkoming.

  

Hierna noemen we twee groepen.

-        Master studenten die vanaf moment starten master onder de wet studievoorschot vielen

Studenten die onder het oude stelsel vielen voor de bacheloropleiding (dus tijdens bachelor wel basisbeurs) en bij het starten van hun masteropleiding volgens het overgangsrecht vanaf dat moment onder het studievoorschotstelsel vielen (dus geen basisbeurs meer), hebben volgens het wetsvoorstel geen recht op een tegemoetkoming.  Ook deze master studenten hebben tijdens hun studiejaren in de master niet kunnen profiteren van extra investeringen in het hoger onderwijs.
Ons is niet duidelijk waarom deze studenten worden uitgezonderd van de tegemoetkoming.

-        Associate Degree (AD) studenten die vanaf opleiding onder de wet studievoorschot vielen
Hetzelfde geldt voor sommige Associate Degree studenten. Vanaf 1 januari 2018 is de AD-opleiding een zelfstandige opleiding. Voor 1 september 2018 zijn de AD studenten ingeschreven als bachelor studenten. Het huidige wetsvoorstel leidt ertoe dat AD studenten die na 1 september 2015, maar voor 1 februari/september 2018, voor het eerst met hun AD studie zijn gestart wel gecompenseerd worden en AD studenten die vanaf 1 februari/september 2018 (eerste mogelijke startdata AD opleidingen na zelfstandig worden van AD opleiding) zijn gestart niet worden gecompenseerd.

Voorstel:
Ken ook de studenten die hun AD-studie en masterstudie hebben gevolgd in een periode waarin de extra investeringen in het hoger onderwijs vanwege de Wet studievoorschot hoger onderwijs nog niet waren gedaan de tegemoetkoming vanwege wegvallen vouchers toe.  

 

2.     Wetsvoorstel artikel 12.30. Tegemoetkoming voor cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs

Op bladzijde 21 van de toelichting bij het wetsvoorstel staat dat de tegemoetkoming is bedoeld voor (oud) studenten die in de periode vanaf studiejaar 2015-2016 tot en met studiejaar 2022-2023 stonden ingeschreven als student en aanspraak hadden (kunnen maken) op volledige studiefinanciering op basis van het studievoorschotstelsel. Ook wanneer er geen studiefinanciering is aangevraagd is compensatie, mits aan de voorwaarden wordt voldaan, mogelijk.

Dit lezen wij niet terug in artikel 12.30 van het wetsvoorstel. In artikel 12.30 lid 2 wordt als voorwaarde gesteld dat tenminste twaalf maanden aanspraak op studiefinanciering is gemaakt in de periode van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2023.
In artikel 12.30 lid 3 staat verder dat de tegemoetkoming van 29,92 euro per maand wordt uitgekeerd voor iedere maand dat de rechthebbende aanspraak maakte op studiefinanciering. Wanneer je geen aanspraak hebt gemaakt op studiefinanciering is geen tegemoetkoming mogelijk volgens de voorgestelde wettekst.

 

Voorstel:

Tekst artikel 12.30 aanpassen aan de bedoeling van de wetgever zoals beschreven op bladzijde 21 en volgende van de toelichting. Aanspraak maken is niet relevant, maar aanspraak hebben kunnen maken.

 

3.     Artikel 5.11a. Stoppen binnen 12 maanden door mbo-gediplomeerden
We juichen deze extra mogelijkheid tot omzetting in een gift voor mbo-gediplomeerden toe. We lezen het wetsvoorstel zo dat mbo – gediplomeerden nog steeds van de huidige artikelen 5.10 en 5.11 wet op de studiefinanciering 2000 gebruik kunnen maken.

Wij verzoeken u onze voorstellen in overweging te nemen en zijn uiteraard bereid tot een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Lies Leijs, voorzitter LOShbo
en Expertgroep Wet- en Regelgeving LOShbo

 

 

 

 

 

‍www.loshbo.nl