Cursusaanbod 2020 -2021

 

Het cursusprogramma van LOShbo voor volgend collegejaar is klaar!
We hebben het programma dit keer samengesteld op basis van ideeën van de cursusorganisatoren en die van het bestuur LOShbo.
Daarnaast hebben we bij het samenstellen van het programma natuurlijk ook gebruik gemaakt van de evaluatieformulieren die de cursisten hebben ingevuld.
Het resultaat van dit alles is een combinatie van basiscursussen voor (vooral) beginnende studentendecanen, trainingen en cursussen die al eerder zijn aangeboden en een aantal nieuwe. Opvallende nieuwkomers zijn de cursussen over “Blokkadestress”, “Adviesvaardigheden” en “Mind yourself”.

In verband met de maatregelen rond de coronacrisis hebben wij in het huidige cursusjaar cursussen moeten annuleren. Cursisten die zich voor zo’n geannuleerde cursus in het komende studiejaar opnieuw opgeven

Lees meer...

 Prestatieafspraken: rendementen en uitval. Hoe kan de studentendecaan bijdragen aan het studiesucces van studenten?

Op dinsdag 12 april a.s. vindt weer de jaarlijkse Voorjaarsconferentie plaats voor de (buitengewone) leden van LOShbo. Dit jaar zal de middag zich centreren rond het thema 'Studiesucces en de bijdrage van decanen hieraan'. Speciaal daar waar het gaat om specifieke doelgroepen.

In 2012 hebben hogescholen met de Minister van OCW prestatieafspraken gemaakt over onder meer de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de verhoging van het studierendement.

 

Over het geringe studiesucces van studenten met een mbo- dan wel een havo-vooropleiding in het hoger onderwijs heeft voormalig lector van Saxion Hogeschool, Roel van Asselt, in september 2015 een rapport geschreven in opdracht van de Vereniging Hogescholen met als titel: ‘Mogelijke verklaringen van de dalingen van de studiesuccessen van mbo’ers en havisten na 5 jaar voltijd hbo-studie’. Daaruit blijkt dat het “diplomarendement” vanaf instroomcohort 2003 voor deze categorie studenten alsmaar daalt.

De vraag is wat studentendecanen kunnen bijdragen aan het studiesucces van studenten. In de missie en visie van LOShbo, bij het competentieprofiel van studentendecanen, staat: “Hij (de LOShbo-studentendecaan) levert maatwerk voor bijzondere studenten en voor studenten in bijzondere omstandigheden, met als doel het voorkomen en/of bestrijden van onnodige studievertraging”. Hoe doen wij dat in de praktijk?

Deze vraagstukken willen wij deze middag centraal stellen en hier, onder de inspirerende leiding van een drietal sprekers, met de leden over van gedachten wisselen. 

In grote lijnen zal het programma uit 3 onderdelen bestaan:

  • een algemene inleiding over studiesuccessen van studenten hbo in de afgelopen jaren (cijfers, ontwikkelingen, oorzaken en mogelijke oplossingen);
  • inzoomen op wat in het algemeen studiesucces bevordert, en in hoeverre maatwerk op specifieke groepen studenten is geboden (vrouwen scoren hoger dan mannen, mannelijke studenten van niet westerse afkomst doen het opvallend slechter en er zijn verschillen in onderwijssectoren);
  • tot slot zal er aandacht zijn voor concrete en praktische suggesties voor studentendecanen die kunnen bijdragen aan het verhogen van het studiesucces.